Za našu školu – JU Srednja stručna škola Bijelo Polje odobreni su slijedeći obrazovni program:

Mašinstvo i obrada metala/Mehatronika

            Obrazovni programi (nivo IV1)

            1) Tehničar automehatronike                                                   1 odjeljenje 28 učenika

            2) Tehničar za kompjutersko konstruisanje i upravljanje       1 odjeljenje 28 učenika

Obrazovni programi (nivo III)

1) Automehaničar*/ Instalter termotehničkih sistema*                1 odjeljenje 14+14  učenika

Turizam, trgovina, ugostiteljstvo

Obrazovni programi (nivo IV1)

1) Hotelsko-turistički tehničar                                                           1 odjeljenje 28 učenika

2) Tehničar prodaje                                                                          1 odjeljenje 28 učenika

Obrazovni programi (nivo III)

  1. Prodavač*                                                                                1 odjeljenje 28 učenika
  2. Konobar*/ Kuvar*                                                                   1 odjeljenje 14+14 učenika

Poljoprivreda, prehrana i veterina       

Obrazovni program (nivo IV1)                                                           

1) Prehrambeni tehničar                                                                  1 odjeljenje 28 učenika

Saobraćaj i komunikacije

Obrazovni program (nivo IV1)

            1) Tehničar drumskog saobraćaja                                         1 odjeljenje 28 učenika

    Zdravstvo i socijalna zaštita

Obrazovni program (nivo IV1)

            1) Farmaceutski tehničar                                                        1 odjeljenje 28 učenika

OPŠTI USLOVI

            Na Konkurs za upis u I razred srednje škole prijavljuju se kandidati koji su završili osnovnu školu i koji u vrijeme podnošenja prijave nijesu stariji od 17 godina.

            Prijava na Konkurs podnosi se 27, 28. i 29. juna 2022. godine (od 0 do 24 časa) i 30. juna 2022. godine (do 15 časova).

Učenik/Roditelj ukoliko nema mogućnost online prijave ili je potrebno dodatno pojašnjenje u vezi obrazovnih programa kao i provjeru bodova može doći u školu u navedenim datumima od 9:00 do 13:00 časova.

Prijava na Konkurs podnosi se elektronski na adresu www.upisi.edu.me. Učenik koji prvi put koristi aplikaciju za upis potrebno je da se prethodno registruje.

U toku trajanja roka za podnošenje prijava za upis u školu, komisija je dužna da svakog dana u 16 časova objavi ažuriranu rang listu kandidata, prijavljenih do 15 časova toga dana, a radi njihovog informisanja o mjestu na rang listi. Rang lista se objavljuje na oglasnoj tabli škole i sadrži za svakog kandidata: ime, ime roditelja, odnosno staratelja, prezime, ostvareni broj bodova pojedinačno po kriterijumima koji se vrednuju za upis i ostvareni ukupan broj bodova.

            Rang lista kandidata za upis u školu objavljuje se na oglasnoj tabli škole najkasnije do 4. jula 2022. godine. Nakon objavljivanja rang liste učenici podnose školioriginalna svjedočanstva posljednja tri razreda osnovne škole i diplome o rezultatima sa državnih i međunarodnih takmičenja, odnosno dodijeljenom priznanju u rokovima koje odredi škola.

            Učenici koji se upisuju u I razred srednjih škola oslobođeni su od plaćanja administrativne takse, u skladu sa članom 18 Zakona o administrativnim taksama („Službeni list RCG“, br. 18/19).

KRITERIJUMI ZA UPIS

II Kriterijumi za upis učenika u I razred stručnih škola

            Upis učenika u I razred stručnih škola određuje se na osnovu Pravilnika o vrednovanju kriterijuma za upis učenika u stručnu školu („Službeni list RCG“, br. 21/05 i „Službeni list Crne Gore“, br. 18/18) i Rješenja o utvrđivanju minimalnog broja bodova potrebnih za upis u gimnaziju i četvorogodišnju stručnu školu za školsku 2022/2023. godinu, broj 06/1-01-604/22-3312/2 od 26. aprila 2022. godine.

Provjera posebne nadarenosti odnosno sposobnosti za upis vrši se u skladu sa Pravilnikom.

Sadržaj provjere posebne nadarenosti odnosno sposobnosti utvrđen je obrazovnim programom, a postignuti uspjeh se vrednuje na način propisan Pravilnikom.

            Upis učenika u prvi razred trogodišnje, odnosno četvorogodišnje stručne škole vrši se na osnovu sljedećih kriterijuma:

  1. opšteg uspjeha u posljednjem ciklusu osnovne škole;
  2. uspjeha na eksternoj provjeri znanja na kraju osnovnog obrazovanja;
  3. uspjeha iz dva nastavna predmeta u posljednjem ciklusu osnovne škole koji su značajni za sticanje obrazovanja;
  4. rezultata sa državnih i međunarodnih takmičenja, odnosno dodjele priznanja.

Za upis u školu u kojoj se nastava izvodi na stranom jeziku kandidat u posljednjem ciklusu osnovne škole treba da ima ocjenu odličan (5) iz stranog jezika na kojem se izvodi nastava.

Pripadnik romske i egipćanske populacije, ostvaruje dodatnih šest (6) bodova po principu afirmativne akcije.

Vrednovanje opšteg uspjeha

Opšti uspjeh u posljednjem ciklusu osnovne škole iskazuje se brojem bodova tako što se saberu srednje ocjene opšteg uspjeha u posljednja tri razreda i pomnože brojem tri (3). Ukupan broj bodova zaokružuje se na dvije decimale.

Vrednovanje uspjeha na eksternoj provjeri znanja

Uspjeh na eksternoj provjeri znanja u završnom razredu osnovne škole iz nastavnog predmeta Crnogorski – srpski, bosanski i hrvatski jezik i književnost odnosno maternji jezik i književnost, Matematike i jednog poredmeta po izboru učenika vrednuje se tako što ocjena odličan (5) nosi 10 bodova, ocjena vrlo dobar (4) nosi 7 bodova, ocjena dobar (3) nosi 4 boda, ocjena dovoljan (2) nosi 1 bod i ocjena nedovoljan (1) nosi 0 bodova.

Vrednovanje uspjeha iz nastavnih predmeta u  posljednjem ciklusu osnovne škole
koji su značajni za sticanje obrazovanja

Uspjeh iz dva nastavna predmeta u posljednjem ciklusu osnovne škole od značaja za sticanje obrazovanja vrednuju se tako što se saberu ocjene iz tih nastavnih predmeta, a dobijeni zbir je broj bodova.

Nastavni predmeti od značaja za sticanje nivoa stručnog obrazovanja u srednjim stručnim školama po sektorima i podsektorima su dati u sledećoj tabeli:

III Posebna nadarenost odnosno sposobnost

Ukoliko je obrazovnim programom kao poseban uslov za upis određena provjera posebne nadarenosti odnosno sposobnosti (umjetničke škole i dr.), umjesto vrednovanja uspjeha iz dva nastavna predmeta od značaja za sticanje obrazovanja, vrednuje se posebna nadarenost odnosno sposobnost.

Posebna nadarenost odnosnosposobnost vrednuje se tako što se pokazana posebna nadarenost odnosno sposobnosti ocjenjuju uspjehom: nedovoljan (1) vrednuje se 0 bodova, dovoljan (2) vrednuje se 10 bodova, dobar (3) vrednuje se 22 boda, vrlo dobar (4) vrednuje se 34 boda i odličan (5) vrednuje se 46 bodova.

Kandidat koji ima najmanje 10 bodova na provjeri posebne nadarenosti odnosno sposobnosti stiče pravo na upis, odnosno rangiranje saglasno Pravilniku.

Opšti uspjeh u posljednjem ciklusu osnovne škole vrednuje se na isti način kao u drugim stručnim školama.

Vrednovanje rezultata na takmičenju odnosno dodijeljenog priznanja

            Rezultati učenika osnovne škole postignuti na pojedinačnim takmičenjima iz nastavnih predmeta vrednuju se na način što se kandidatu koji je u posljednjem ciklusu osnovne škole osvojio jedno od prva tri mjesta, nagrade, odnosno medalje dodjeljuju sljedeći bodovi:

  1. međunarodno takmičenje: prvo mjesto, prva nagrada, odnosno zlatna medalja – 20 bodova; drugo mjesto, druga nagrada, odnosno srebrna medalja -18 bodova; treće mjesto,  treća nagrada, odnosno bronzana medalja – 15 bodova;
  2. državno takmičenje: prvo mjesto,  odnosno prva nagrada – 15 bodova; drugo mjesto, odnosno druga nagrada – 13 bodova; treće mjesto, odnosno treća nagrada – 10 bodova.

            U slučaju kada kandidat iz jednog nastavnog predmeta osvoji pojedinačna mjesta, nagrade odnosno medalje na više nivoa takmičenja, uzima se u obzir najbolji ostvareni rezultat, odnosno najveći broj bodova osvojen na jednom nivou takmičenja.

            U slučaju kada kandidat iz dva ili više nastavnih predmeta osvoji po jedno ili više pojedinačnih mjesta, nagrada, odnosno medalja bodovi iz svih nastavnih predmeta sabiraju se po nivoima takmičenja, pri čemu se uzima u obzir najbolji ostvareni rezultat, odnosno najveći broj bodova osvojen na jednom nivou takmičenja.

        Diploma ,,Luča“ vrednuje se 12 bodova.

Rangiranje kandidata za upis

            Kandidati za upis u srednju stručnu školu rangiraju se prema ukupnom broju bodova ostvarenim po svim osnovama koje se vrednuju za upis na jedinstvenoj rang listi.

            Kada više kandidata ostvari isti broj bodova, prednost u rangiranju imaju kandidati koji su osvojili veći broj bodova po osnovu:

  1. opšteg uspjeha u posljednja tri razreda osnovne škole;
  2. uspjeha iz dva nastavna predmeta od značaja za sticanje obrazovanja, odnosno posebne nadarenosti odnosno sposobnosti.

            Komisija koju obrazuje direktor škole utvrđuje rang listu kandidata u roku koji je predviđen ovim Konkursom.

Utvrđena rang lista objavljuje sa na oglasnoj tabli u prostorijama škole.

Pravo na prigovor

Na utvrđenu rang listu, kandidat ili njegov roditelj mogu podnijeti prigovor nastavničkom vijeću škole u roku od tri dana od dana objavljivanja rang liste na oglasnoj tabli.

Po prigovoru, nastavničko vijeće je dužno da odluči u roku od tri dana od dana podnošenja prigovora. Protiv odluke nastavničkog vijeće može se pokrenuti upravni spor.

Škola

About Author